UK flag

Temida GIF

"В обърканото противоречиво и непонятно за широката публика правно пространство, нотариусът е именно този лъч светлина, който сочи през сенките точното статукво и е подвластен единствено на слънчевия часовник на времето."

Димитър Танев

 

 

УДОСТОВЕРИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, произтичаща от закона:

 • съставяне, прочитане и удостоверяване на нотариален акт за сделка с недвижим имот: продажба, дарение, замяна, ипотека, учредяване право на строеж, право на ползване, право на преминаване и др.
 • съставяне и подписване на констативен нотариален акт на база представени документи, удостоверяващи правото на собственост
 • извършване на обстоятелствена проверка при липса на титул за собственост и доказано владение
 • приемане за съхранение на саморъчно завещание, документи и книжа
 • извършване на нотариално завещание
 • обявяване, издаване на препис или връщане на саморъчно завещание
 • извършване на актове за отмяна на нотариално и саморъчно завещание
 • изготвяне на проект и връчване на нотариални покани
 • съставяне на констативен протокол за явяване или неявяване на лица пред нотариуса и констатиране на техните изявления
 • удостоверяване на верност на препис от документ
 • удостоверяване на подпис, дата и съдържание на представен от клиента или изготвени от нотариуса документ: пълномощно, декларация, разписка за сума, гаранция, запис на заповед, молба за ипотека, договор /за прехвърляне на собственост върху МПС, делба, наем, заем и др./
ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ , отразяващи частния характер на професията:
 • управител на имущество
 • изпълнител на завещание
 • посредничество за изясняване волята на страните
 • устни и писмени консултации
 • набавяне на документи, книжа и други
 • изготвяне и проверка на проект за документ , свързан с нотариалната дейност /нотариален акт, договор, пълномощно, нотариално завещание, констативен протокол и др./
 • даване на справки по нотариални регистри

 

   
 
© 2017, Нотариус Шербанова